About

<#TEMPLATE_INCLUDE_NINEPAGE_ABOUTME#>
 • Nov

  25

  视频教程:《Access 2003 入门与应用》

  • 0 Comments
  • Access
  • 发布:古树
  • 引用:0
  • 浏览:

  这套教程出自 21互联,看到有人整套(1-40 课)的将它放在了优酷上,比较模糊,有些视频声音和视频也没有同步,但觉的这套教程讲的很简单,适合 Access 初学者(想要高清版本看的爽的话建议直接找 21 互联购买正版)。

  优酷上这套视频教程的顺序比较乱,重新给它排了一下序:

  第1课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyMDM2.html

  第2课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyMDMy.html

  第3课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyMDI0.html

  第4课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyMDIw.html

  第5课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQ1MTYw.html

  第6课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyMDAw.html

  第7课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTk2.html

  第8课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTky.html

  第9课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTg0.html

  第10课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyMDA4.html

  第11课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTcy.html

  第12课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTY4.html

  第13课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTY0.html

  第14课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyMDE2.html

  第15课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTYw.html

  第16课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTU2.html

  第17课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTUy.html

  第18课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTQ4.html

  第19课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTQ0.html

  第20课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTQw.html

  第21课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTM2.html

  第22课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTMy.html

  第23课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTI4.html

  第24课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTI0.html

  第25课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTE2.html

  第26课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTIw.html

  第27课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTA4.html

  第28课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTAw.html

  第29课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQxOTA0.html

  第30课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyMDI4.html

  第31课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTky.html

  第32课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTg4.html

  第33课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTgw.html

  第34课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTc2.html

  第35课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTcy.html

  第36课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTY4.html

  第37课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTY0.html

  第38课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTUy.html

  第39课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTYw.html

  第40课:http://v.youku.com/v_show/id_XNTA0NjQyNTU2.html

  以上链接全部为外部链接,不保证长期有效性。

  • Tags: Access  
  • 2014 / 11 / 25
  相关文章:
   Post Comment.

   发表评论